πυροβόλος ψυχόπτερος

Here, for your ancient Greek pleasure, I present Smashing Pumpkin’s Bullet with Butterfly Wings.

Audio:

 

(I sing quite badly. If anyone wants to re-record with a more delightful voice, I’m very happy to assist them to do so)

Lyrics:

 

λαμίᾱ ὁ κόσμος

ὡς ἐκπιουμένη

κρυπτοὶ καθαιρέται

σὲ πρὸς φλογοῖσι προῦχουσιν

 

τί μοι τοὔφελος

ὑπὲρ ὀδυνῶν μου;

πόθοι μέν παραδεδόμενοι

ἀγῶνος δὲ μέρος τι

 

ταῦτα μὴν εἰδώς

οἶμαι δεικνύναι

τὴν ψῡχὴν ἥσυχον

ὡς πάλαι Ἰώβ

 

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι δὴ μῦς

 

εἴποι ἄν τις, ἅ ἀπολλύται ἄσωστα

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

 

νῦν γε γυμνός εἰμι

οὐδὲν ἄλλο ἢ θηρίον

δύνασαι προσποιεῖσθαι

μίᾳ ἔτι καὶ θέᾳ

τί γ’ οὖν βούλει σύ

μεταβάλλεσθαι δὴ θέλω

τί σοι κέρδος ἔσται

τὰ αὐτὰ ἔτι ἕξεις;

 

ταῦτα μὴν εἰδώς

οἶμαι δεικνύναι

τὴν ψῡχὴν ἥσυχον

ὡς πάλαι Ἰώβ

 

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι δὴ μῦς

 

εἴποι ἄν τις, ἅ ἀπολλύται ἄσωστα

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

 

εἰπέ με μοῦνον εἶναι

εἰπέ μοι οὐδενὰ ἄλλον

μουνογενὴς ὁ Ἰησοῦς ἦν, ἦ!

εἰπέ μοι τὸν ἐκλεκτὸν ἐμέ

μουνογενὴς ὁ Ἰησοῦς ἦν, ὑπὲρ σοῦ

 

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι δὴ μῦς

 

εἴποι ἄν τις, ἅ ἀπολλύται ἄσωστα

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

 

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι δή …

 

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι δή

μαινόμενος καίπερ

ἐν οἰκίσκῳ ἔτι γε μῦς

 

εἰπέ με μοῦνον εἶναι

εἰπέ μοι οὐδενὰ ἄλλον

μουνογενὴς ὁ Ἰησοῦς ἦν, ὑπὲρ σοῦ

 

ἔγωγε καὶ νῦν μὴ σωθῆναι πιστεύω

ἔγωγε καὶ νῦν μὴ σωθῆναι πιστεύω

ἔγωγε καὶ νῦν μὴ σωθῆναι πιστεύω

ἔγωγε καὶ νῦν μὴ σωθῆναι πιστεύω

 

Video

 

%d