Lord of the Rings quotations in Ancient Greek

For a sport of sporting fun, I recently solicited Lord of the Rings quotations on Twitter, which I rendered into Ancient Greek. I have a few outstanding requests yet to fulfil, but here’s a wrap-up of the lot (Greek follows the quotation)

I am not altogether on anybody’s side because nobody is altogether on my side, if you understand me. (Treebeard)
περιληπτικῶς πρὸς οὐδενὸς εἰμι, ὃτι οὐδεὶς πρὸς ἐμοῦ παράπαν, εἰ συνῆκας (ὁ Δενδρεοπώγων ὁ Ἐντ)

There’s some good in this world, Mr. Frodo, and it’s worth fighting for
ἔστιν καλόν τι ἔτι ἐν τοῦτῳ τῷ κόσμῳ, κύριε Φρώδω, ὑπὲρ οὗ μάχεσθαι ἄξιόν

Fly you fools
φεύγετε, ὦ μωροί

The grey rain-curtain turned all to silver glass and was rolled back, and he beheld white shores and beyond them a far green country under a swift sunrise.
τὸ προκάλυμμα τοῦ ὄμβρου τὸ ὀρφνόν παντάπασιν ὑάλινον γινόμενον ἀπεκυλινδήθη, ἐθεώρησεν οὖν αἰγιαλοὺς λευκούς, καὶ ἔτι ὑπὲρ οὓς. χώραν οὖσαν χλωράν, πόρρω, ἀνατέλλτοντι ὑπὸ ἡλίῳ θοῷ

Look to my coming on the first light of the fifth day, at dawn look to the east.
προσδοκᾶτέ με ἅμ’ ἠοῖ ἔρχομενον τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ. ὑπὸ δὴ ὄρθρον, πρὸς τὴν ἀνατολὴν θεᾶσθε.

Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death in judgment. Even the very wise cannot see all ends.
πολλοὶ μέν εἰσιν ἄξιοι ὄντες θανάτου, οἱ δὲ τεθνήκοτες τοῦ βίου ἄξιοι. ἆρα καὶ σὺ, Φρώδω, τοῦτο δύνασαι δοῦναι; μὴ οὕτως σπούδαζε ὡς τοῦ θανάτου κρινῇς. οὐδ’ οἱ σοφώτατοι δύνανται προορᾶν πὰντα τὰ συμβαίνοντα.

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost.
οὐδὲ χρυσός ὁτιοῦν στίλβει
οὐδὲ παρασφάλλεται ὁστισοῦν πλανᾶται

I tell you, it’s no game serving down in the city.
εἶπά γέ σοι, οὐ παιγνία τὸ ἐν τῷ ἄστει κάτω στρατεύεσθαι – ὁ Γῶρβαξ

Then who would you take up with? A fat innkeeper who only remembers his own name because people shout it at him all day?
τίνι οὖν ὁμιλῇς; πανδοκεῖ τινι παχεῖ, ὃς τοῦ ὀνόματος αὑτοῦ μιμνήσκεσθαι μόνον δύναται ἀνθρώπων πρὸς αὐτὸν δι’ ἡμέρας βοῶντων

Arise, arise, Riders of Théoden! Fell deeds awake, fire and slaughter! spear shall be shaken, shield be splintered, a sword-day, a red day, ere the sun rises! Ride now, ride now! Ride to Gondor!
ἀνάστητε, ὦ ἱππεῖς τοῦ Θεόδενος
ἀμείλιχα γένοιντο, ἴδου,
ἔμπρησίς τε καὶ σφαγαί.
σεισθήσεται μὲν τὸ δόρυ,
ἀποσχισθήσεται δὲ ἡ ἀσπίς,
ἡμέρα τῶν τε ξίφων καὶ αἵματος
πρὶν ἄν ἥλιος ἀνατέλλῃ
νῦν δὲ, ὁρμᾶσθε
εἰς Γωνδόρα ὁρμᾶσθε

Frodo: I wish the Ring had never come to me. I wish none of this had happened. Gandalf: So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us
Φρώδω· ἐβουλόμην ἄν μήδεποτε τὸ δακτύλιον πρὸς ἐμὲ ἐλθεῖν. εἴθε μὴδεν τούτων γένοιτο.
Γανδᾶλφος· καὶ δὴ καὶ πάντες οἱ ταύταις ταῖς ἡμέραις ζῶντες οὕτως ἐθέλομεν.
οὐδὲ τούτοις διακρίνειν ἔξεστιν, ἀλλ’ ἅρα ἡμῖν τὸ βουλούεσθαι πῶς χρώμεθα τῷ χρόνῳ τῷ ἡμετέρῳ ὡς κάλλιστα.

And there stood Meriadoc the hobbit in the midst of the slain, blinking like an owl in the daylight, for tears blinded him; and through a mist he looked on Éowyn’s fair head, as she lay and did not move; and he looked on the face of the king, fallen in the midst of his glory.
οἷος τῷ τῆς μεσημβρίας φωτὶ γλαύξ,
τοιοῦτος ἑστήκως ἐν μέσῳ τῶν τεθνηκότων σκαρδαμύσσει,
δακρύων τὰ ὄμματα ῥυόντων, Μηρίαδοξ, ὁ ὅββιτος.
τῆς ἐκεῖ κειμένης καλὴν
διὰ ἀχλύος ἐθεᾶται
τὴν κεφαλήν τῆς Ἠωύνης,
οὐδέποτε κινεῖται αὑτή.
τὴν τε καὶ ὀψά εἶδον
τοῦ βασιλέως μέσῃ τῇ δόξᾳ
πεπτώκοτος.

We swears to serve the Master of the Precious. We will swear on — on the Precious!
ὄμνυμι ἡμεῖς… ὄμνυμι γοῦν τοῖς τοῦ προτίμου δεσπόταις πείθεσθαι. ὀμοῦμαι δὲ … ἐπὶ τοῦ προτίμου

One does not simply walk into Mordor
ἁπλῶς εἰς τὸν Μωρδῶρα βαδίζει οὐδείς

Po-tay-toes! Boil em, mash em, stick em in a stew.
πα-τά-ται. ἑψῆσαι, πολτοποιῆσαι, θεῖναι ἐν ζωμῷ

“What’s ‘taters’, precious?”
τί δύναται τὸ «τάται», πρότιμέ μου

Fool of a Took, throw yourself in next time and rid us of your stupidity!
ἀσώφρονε Τούκ. εἰς αὖθις σαυτὸν ῥίψον διαλύων ἀπὸ ἡμῶν τὴν ἀμαθίαν

In winter here no heart could mourn for summer or for spring. No blemish or sickness or deformity could be seen in anything that grew upon the earth. On the land of Lórien, there was no stain.
χειμῶνος οὖν ἐνθάδε ὄντος οὐδὲ τὸ ἔαρ, οὐδὲ τὸ θέρος ὀδύρεσθαι δυνατόν ἐστιν. μῶμος μέν τις, νόσος δέ, δυσμορφία δέ οὐδαμοῦ τε καὶ οὐδαμῶς φανεῖται ἐν τινὶ ἐπὶ τῆς γῆς φύοντι. οὔκουν ἐστὶν κατὰ τὴν χώραν τὴν Λωρίαν οὐδὲν μιάσματων .

There are some things it is better to begin than refuse, even if the end may be dark
τέλους καὶ καταμελαίνοντός περ ἐστιν ἔτι ἃ ἀμεῖνα ἀρχέσθαι ἢ ἀρνεῖσθαι

Living or dark undead, I will smite you if you touch him
ἢ ζῶν ἢ νεκροζῶν σκοτεινός, εἰ ἅψει αὐτοῦ, ἔγωγε κατακόψω σε.

He stood a moment as a man who is pierced in the midst of a cry by an arrow through the heart; and then his face went deathly white; and a cold fury rose in him, so that all speech failed him for a while. A fey mood took him.
ὥσπερ ἄνθρωπος βοῶν βέλῳ τὴν καρδίαν κατακεντηθείς, οὕτως ἑστήκει λεπτόν τι προσώπου τότε δὴ γενόμενου ὠχροῦ, χειμών τις ἔνδον ἠγέρθη ὥστε χρονόν τινα πολλοῦ ἐδεῖ λέγειν, αἰνόμορος παραχρῆμα φαίνεται.
[in retrospect and after discussion, I’d probably render ‘fey’ differently if taking a second shot at this one]

Elen siluva lúmenn’ omentielvo
ἐπὶ τῇ τῆς συναντήσεως ὥρᾳ φανεῖ ἀστήρ

Faithless is he that says farewell when the road darkens,’said Gimli. ‘Maybe,’said Elrond,’but let him not vow to walk in the dark, who has not seen the nightfall.
«ἄπιστός ἐστιν» φησὶν ὁ Γίμλι «ὅστις φράζει ἐρρῶσθαι, ὅταν ἡ ὁδὸς σκοτίζηται» «ἴσως,» φησὶν ὁ Ἔλρονδ, «ἀλλὰ μὴ ὀμνύσθω ἐν τῇ σκοτίᾳ βαδίζειν ὅ τὴν νύκτα ἀρχομένην μὴ εἰδώς.»

A! Elbereth Gilthoniel!
silivren penna míriel
o menel aglar elenath,
Gilthoniel, A! Elbereth!

ὦ Ἔλβερεθ Γιλθόνιελ
αἰγλοφανῶς κατακλίνεται λιθόλαμπρον
ἔκ οὐρανῶν φέγγος φωστήρων,
Γιλθόνιελ, ὦ Ἔλβερεθ
[Elbereth I would render in Greek as something like φωστηράνασσα and Gilthoniel as ἀστεροφληγοῦσα, both of those as compounds I coined from the apparent constituent elements of the Sindarin names.]

%d